Όροι και συνθήκες Πληροφορίες

Αυτή η υπηρεσία έχει δημιουργηθεί για να προσφέρει διαδραστικότητα για τα μέλη δια μέσω του web.

Τα δεδομένα που δημοσιεύονται μπορούν να ανακτηθούν απο αυτόν που έχει τους κωδικούς των διαχειριστών.

ΜΗΝ γνωστοποιείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς σε τρίτους.

Τα δεδομένα αυτά ΔΕΝ εκδίδονται δημόσια, ανακτούνται απο βάση δεδομένων η οποία ενημερώνεται απο την Όμοσπονδία και δημοσιεύονται μόνον στον Λογασιασμό του διαχειριστή.

Είμαστε πάντοτε στην διάθεση σας για περισσότερες διευκρινήσεις.

Συμβουλή

Εάν δεν επιθυμείτε αυτή η υπηρεσία να αναφέρεται σε εσάς επικοινωνήστε μαζί μας, γνωστοποιείστε το εγγράφως και εμείς θα αφαιρέσουμε τον λογαριασμό σας απο την υπηρεσία αυτή ...

Επιστροφή
Developed by όροι & συνθήκες